Thought of the day – January 20th 2020

ऊसले मलाई त्यस्तो नराम्रो गरे वा भने पनि  म उसलाई केही नराम्रो गर्न वा भन्न  चाहन्न 
तर ऊ बाट म अबश्य टाढिन चाहन्छु

Hits: 27